• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality

Čestné uznanie za aktívnu účasť - 6. ročník grafickej súťaže o putovný pohár COV pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach


 Dňa 28.6.2017 žiaci našej školy pod vedením pedagóga RNDr. Mariána Balažku mali aktívnu účasť na súťaži, ktorú organizovala Stredná odborná škola – Centrum odborného vzdelávania, Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Košického samosprávneho kraja.  Názov súťaže a podmienky súťaže boli:

6. ročník grafickej súťo putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických (vektorových resp. bitmapových) programoch

Téma:    1.  VODA - WATER(voda je základ života....predstav nám ju svojím pohľadom)

Uzávierka súťaže:  09. 06. 2017

Podmienky súťaže:

·         Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 15 do 20 rokov.

·         Od jedného autora môže byť do súťaže poslaná najviac  jedna práca.

·         Použitá môže byť len počítačová grafika – plagát.

·         Súťažné práce prosíme zasielať do súťaže výlučne elektronicky, formou prílohy mailu, alebo v prípade väčších súborov uložením súboru na ľubovolný server (Google drive, Dropbox...) vo formáte JPG, PDF, max. veľkosť súboru  10 MB.

·         Ku všetkým súťažným prácam musia byť priložené vyplnené prihlášky (oskenované aj s pečiatkou a podpismi).

·         Každá súťažná práca musí mať v prihláške vyplnenú kolonku „Opis práce-myšlienka“.

·         Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy výtvarné stvárnenie, originalita a úroveň počítačového spracovania myšlienky.

·         Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, umelecké odborné školy a odborné školy.

·         Vybraté práce budú vytlačené a vystavené v rámci výstavy v priestoroch COV pri SOŠ, Ostrovského 1

v Košiciach, organizátori si vyhradzujú právo na výber vystavených prác.

·         Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy sa uskutoční  koncom  júna v priestoroch SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach , o presnom začiatku podujatia Vás budeme včas informovať.

·         Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na reprodukovanie zaslaných prác v propagačných materiáloch školy.

·         Do súťaže nebudú zaradené práce, ktorých podstatu budú tvoriť prvky viditeľne skopírované z internetu.

Súťažné kategórie:

1.     Umelecké odborné školy: Počítačová grafika - plagát: formát A4, rozlíšenie 300dpi, farebný model CMYK

2.     Odborné školy: Počítačová grafika - plagát: formát A4, rozlíšenie 300dpi, farebný model CMYK.

Putovný pohár získa škola, ktorej žiak sa umiestni na prvom mieste. Tri najlepšie práce  budú odmenené. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.ostrovskeho.sk . Organizátor si vyhradzuje právo na výber hodnotených prác a právo neudeliť prvé miesto.

            Naša škola sa aktívne zapojila do tejto grafickej súťaže v kategórii odborné školy aj tento školský rok 2016/2017.  Uzávierka súťaže bola 9.6.2017. Z 10 žiakov zapojených do súťaže postúpili traja žiaci z našej školy pod vedením pedagóga RNDr. Mariána Balažku. Boli to títo žiaci:

Horváth Peter, I.D trieda, odbor 2495 K autotronik, Kober Tomáš, II.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik, Bányász Dávid, II.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik.

Záverečná vernisáž prác a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnila 28.6.2017 o 10.00 hod. v priestoroch COV SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. Obdŕžali sme oficiálnu pozvánku na vernisáž a vyhodnotenie.

Názov aktivity

Dátum

Miesto

Vyhlasovateľ

Organizátor

Počet

zúčastnených

žiakov školy

Prínos resp. záujem

žiakov

6. ročník grafickej súťeo putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických (vektorových resp. bitmapových) programoch

 

28.6.2017

Stredná odborná škola – Centrum odborného vzdelávania Ostrovského 1 v Košiciach

 

Centrum odborného vzdelávania Ostrovského 1 v Košiciach

3 žiaci:

Horváth Peter, I.D trieda, odbor 2495 K autotronik,

Kober Tomáš, II.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik,

Bányász Dávid, II.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik.

 

Reprezentácia na krajskej úrovni: žiaci postúpili na záverečnú vernisáž prác, kde ich práce boli vystavené.

Prínosom je: žiaci si overili grafické zručnosti, ktoré nadobudli pod vedením pedagóga RNDr.M.Balažku na hodinách informatiky s podporou súťaživosti.

 

      Zároveň na tejto vernisáži naša škola získala „Čestné uznanie za aktívnu účasť v kategórii odborné školy v grafickej súťaži o putovný pohár COV pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach v umeleckej tvorivosti v grafických programoch“. 

V Košiciach 7.7.2017              Spracoval a akciu na našej škole organizoval: RNDr. Marián Balažka


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI