• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice


Projekty ESF


ÚČASŤ  NAŠEJ  ŠKOLY   V  PROJEKTOCH  VÝZNAMNÝCH  INŠTITÚCIÍ

  • Naša škola vybraná do úspešného projektu ŠIOV Bratislava s názvom: "Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II. v rámci dvojročných nadstavbových študijných odborov: 2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu".
  • Do tohto projektu je zapojených 9 učiteľov odborných predmetov. Projekt bol vyvolaný požiadavkou zo strany  zástupcov zamestnávateľov organizovaných v Cechu predajcov a autoservisov Slovenskej republiky. Prínosom je skutočnosť, že škola sa približuje viac a viac požiadavke zamestnávateľom našich absolventov.
  • Plánovaný materiálnym prínosom projektu pre našu školu bude  -1 ks notebook + SW, 1 ks multimediálny projektor, 1 ks e - Beam tabuľa, 1 ks biela tabuľa,  30 ks stolových počítačov, výučbové CD pre odborné predmety.
  • Škola je súčasťou projektu "Školenia pedagogických zamestnancov v autoopravárenstve", ktorý je zastrešený Cechom predajcov a autoservisov Slovenskej republiky. V tomto období je už takmer  preškolených v dvojročnom štúdiu v rámci uvedeného  projektu  8 odborných učiteľov a 8 majstrov. 
  • Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktorého cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov.
  • Do projektu ŠPÚ v Bratislave "Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách" je zapojená naša škola prostredníctvom troch učiteľov od  september 2009. Prínosom bude modernizácia vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov.  Materiálnym prínosom  pre našu školu  sú  3 ks notebookov + SW a  6 ks stolových počítačov.
  • Do ŠPÚ v Bratislave "Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky" je zapojený jeden náš učiteľ informatiky od  september 2009. Prínosom bude modernizácia vyučovania informatiky.  Materiálnym prínosom  pre našu školu je  1 ks notebook + SW.

 V Košiciach, september  2009 

Spracoval:   Ing. Jozef  Eperješi

                            riaditeľ  školy

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI