• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Štatút ŽŠ rady

Žiacka školská rada

 Na našej škole pracuje žiacka školská rada, ktorá plní formu študentskej samosprávy a jej hlavným zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života. Prostredníctvom žiackej školskej rady /ŽŠR/  majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si prostredníctvom žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť. Cieľom vedenia školy je podporovať a organizovať činnosť žiackej  školskej rady počas celého školského roka, a tak informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových oblastiach našich žiakov. 

 CIELE:

1.  podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov s vedením školy, 2.  komunikovať s Radou školy SOŠA v Košiciach, 3. rozvíjať u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti, 4.  spolupracovať pri vypracovaní školského poriadku školy, 5. organizovať žiacke súťaže a kultúrne akcie, 6.  pomáhať vzbudzovať záujem spolužiakov o príslušný odbor a samostatnú tvorivú činnosť, 7.  pomáhať vzbudzovať záujem spolužiakov o aktívnu účasť na telesnej výchove, 8. predkladať návrhy do akčného plánu práce s mládežou našej školy, 9. zlepšiť dochádzku do školy, školských dielni, pracovísk zamestnávateľov a pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov    žiakov v duálnej forme vzdelávania,  10. zlepšiť disciplínu v škole a na odbornom výcviku v rôznych podmienkach, 11. organizovať brigády na skrášlenie areálu školy a našich troch pracovísk, 12. organizovať a zúčastňovať sa finančných zbierok pre dobročinné účely, 13. realizovať verejnoprospešné projekty, 14. zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom,  15. zapájať sa do celosvetovo uznávaných akcií vlastnými aktivitami, 16. plniť úlohy plánu práce žiackej školskej rady, 17. spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií, 18. šíriť dobré meno a status našej školy, 19. propagovať darcovstvo krvi.

Akcie:

Zoznam predsedníctva  a  členov žiackej školskej rady,  Mgr. Lívia Hrabkovská - koordinátor: 

Funkcia

Priezvisko a meno

Trieda

predseda Cangárová Simona IVH
podpredseda Vrbiak Patrik III.E
člen Číder Stanislav I.A
člen Rikková Alexandra I.B
člen Oleár Jakub I.C
člen Kopčo Viktor I.D
člen Stašová Veronika I.E
člen Fecková Patrícia I.F
člen Bernát Alex I.G
člen Zamborský Tomáš II.A
člen Tipan Vladimír II.B
člen Kovatsch Filip II.C
člen Tóth Radoslav II.D
člen Burik Viliam II.E
člen Bodnar Andriy III.A
člen Sedlák Marcel III.B
člen Gedra Dominik III.C
člen Virostko František III.D
člen Vrbiak Patrik III.E
člen Hockicko Michal III.F
člen Jurko Kamil III.G
člen Čižmár Dávid IV.D
člen Karas Martin IV.F
člen Kolesár Jakub IV.G
člen Cangárová Simona IV.H
člen  Fúziová Monika I.AN
člen  Tarasek Jakub I.BN
člen  Travnicsek Dominik II.AN
člen  Bilý Lukáš II.BN

 

Spôsob voľby žiackej školskej rady:

 • v súlade so štatútom žiackej školskej rady,
 • počet prítomných členov žiackeho parlamentu:

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Jaromíra Tóthová

 ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 Článok I.

Základné ustanovenie

 1.  Názov : Žiacka školská rada pri SOŠ, Moldavská cesta 2, Košice
 2. Adresa školy:  Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

  Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

 Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Žiacka školská rada má 6 až 8 členov.
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolia dvaja zástupcovia tajným hlasovaním, ktorí vytvárajú žiacky parlament.
 4. Žiacky parlament ( zástupcov tried ) si v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady ( jeden zástupca za príslušný ročník alebo formu štúdia ) a zároveň zvolí predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady.
 5. Predseda žiackej školskej rady môže zastávať viac funkcií.
 6. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
 8. Ak niektorému členovi zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, prebehne nová voľba žiackeho parlamentu, podľa stanovených pravidiel.

 Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1. Člen má právo:

 • voliť a byť volený,
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady, ako aj zástupcu žiakov do rady školy.
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
 • predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály.

2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

 Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi, alebo Rady rodičov pri SOŠ.
 2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.
 3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy zástupca žiakov v rade školy v stanovenom termíne.

 Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

 Žiacka školská rada zasadá v určený deň v príslušnom mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 13.11.2008 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 Dátum: 8.marca 2012

 predseda  ŽŠR

PARTNERI A SPONZORI