Na našej škole pracuje žiacka školská rada, ktorá plní formu študentskej samosprávy a jej hlavným zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života. Prostredníctvom žiackej školskej rady /ŽŠR/  majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si prostredníctvom žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť. Cieľom vedenia školy je podporovať a organizovať činnosť žiackej  školskej rady počas celého školského roka, a tak informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových oblastiach našich žiakov. 

 CIELE:

  1.  podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov s vedením školy, 2.  komunikovať s Radou školy SOŠA v Košiciach, 3. rozvíjať u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti, 4.  spolupracovať pri vypracovaní školského poriadku školy, 5. organizovať žiacke súťaže a kultúrne akcie, 6.  pomáhať vzbudzovať záujem spolužiakov o príslušný odbor a samostatnú tvorivú činnosť, 7.  pomáhať vzbudzovať záujem spolužiakov o aktívnu účasť na telesnej výchove, 8. predkladať návrhy do akčného plánu práce s mládežou našej školy, 9. zlepšiť dochádzku do školy, školských dielni, pracovísk zamestnávateľov a pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov    žiakov v duálnej forme vzdelávania,  10. zlepšiť disciplínu v škole a na odbornom výcviku v rôznych podmienkach, 11. organizovať brigády na skrášlenie areálu školy a našich troch pracovísk, 12. organizovať a zúčastňovať sa finančných zbierok pre dobročinné účely, 13. realizovať verejnoprospešné projekty, 14. zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom,  15. zapájať sa do celosvetovo uznávaných akcií vlastnými aktivitami, 16. plniť úlohy plánu práce žiackej školskej rady, 17. spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií, 18. šíriť dobré meno a status našej školy, 19. propagovať darcovstvo krvi.

Zoznam predsedníctva  a  členov žiackej školskej rady,  Mgr. Lívia Hrabkovská - koordinátor: 

Funkcia

Meno a priezvisko

Trieda

Predseda

Oravec Michal

I.C

Podpredseda

Haňo Juraj

I.E

člen

Moravský Mark

I.B

člen

Eged Marek

I.B

člen

Schuster Peter

I.C

člen

Konczi Marián

I.C

člen

Belán Tomáš

I.B

člen

Timko Ivan

II.A

člen

Kandrová Viktória

II.C

člen

Iľko Milan

II.E

člen

Pagurko Ľuboš

III.C


 Spôsob voľby žiackej školskej rady:

  • v súlade so štatútom žiackej školskej rady

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Lívia Hrabkovská

Štatút žiackej školskej rady [PDF]

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori