Informácia o novom štvorročnom študijnom odbore  2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle:

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky svojim rozhodnutím z 31.08.2017 zaradilo do siete našej školy začínajúc školským rokom 2018/2019 nový študijný odbor „2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle“. Je to štvorročný študijný odbor s maturitou a výučným listom, s vyššou dotáciou odborného výcviku. Odbor je nám blízky, pretože elektrotechnické a elektronické študijné odbory bežne vyučujeme. Okrem toho  niektoré senzory a snímače a zabezpečovacie zariadenia sú súčasťou motorových vozidiel, ktoré vyučujeme v našich autoopravárenských učebných a študijných odboroch. Senzorová – technika /technika snímačov/ je v  a neustálom búrlivom rozvoji. Autá budúcnosti – autonómne vozidla budú pracovať na princípe snímania rôznych druhov  fyzikálnych veličín, prenosom informácií (zbernice, zosilňovače, prevodníky), prostriedkami na spracovanie informácií (logické obvody, mikroprocesory, regulátory), výkonnými členmi a pohonmi (elektrické, hydraulické, pneumatické a kombinované). Pôjde o vzdelanie v oblasti elektroniky a elektrotechniky, pričom žiaci si svoje poznatky budú musieť rozšíriť nielen o príslušné legislatívne ustanovenia ale aj o systémy ochrany v doprave a objektoch, používané systémy v doprave, objektoch  a  priemysle, senzorovú techniku nielen z teoretického hľadiska, ale hlavne z praktického hľadiska.  Absolvent bude nielen ovládať bezpečnostné systémy, ale naučí sa ich projektovať, montovať, poprípade navrhnúť aj praktické riešenia ochrany. Najlepší absolventi so sklonom k podnikaniu si budú môcť založiť vlastnú živnosť, pričom náš absolvent bude musieť okrem zvládnutia montáže, zvládnuť  aj návrh konštrukčných zabezpečení. Absolvent v rámci ďalšieho celoživotného vzdelávania svoje vedomosti a zručnosti bude môcť rozširovať na špecializovaných školeniach oprávňujúcich vykonávať revízie existujúcich bezpečnostných zariadení a systémov u zákazníkov.

Naši odborní učitelia a majstri už absolvovali školenia vo firme Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova, 010 01 Žilina. Komunikujeme s nimi cestou internetu. Ich ponuky pre našu školu sú v prílohe č.8.  Majú aj pobočku v Košiciach. 

Firmy, ktoré v rámci nového študijného odboru chcú s nami spolupracovať nám poskytli podporné stanoviska:  

  • COMPACT  s.r.o., Šoltésovej 9, 040 01 Košice; ELKO SERVIS s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice;
  • Commander Systems, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava so svojou pobočkou na Moldavskej č.43, 040 01 Košice;  Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova, 010 01 Žilina.

Pozitívne sa vyjadrili k možnosti ďalšej spolupráce aj vysoké školy: Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta – Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií; a Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice.   

Týždenný učebný  plán  uvedeného odboru na našej škole bude  rozdelený v jednotlivých ročníkoch nasledovne:  

  • Prvý ročník: Odborný výcvik - 1 deň, 4 dní teoretické vyučovanie,
  • Druhý ročník: Odborný výcvik - 1 deň, 4 dní teoretické vyučovanie,
  • Tretí ročník: Odborný výcvik - 2,5 dňa, 2,5 dňa teoretické vyučovanie,
  • Štvrtý ročník: Odborný výcvik - 2,5 dňa, 2,5 dňa teoretické vyučovanie.

Praktický to znamená, že žiaci budú  mať v treťom a štvrtom ročníku jeden týždeň školu a druhý týždeň odborný výcvik. Táto zmena je prispôsobená zamestnávateľom, ktorí túto zmenu privítali aj v odbore autotronik, ktorý vznikol v rámci národného projektu Rozvoj odborného vzdelávania, ktorého súčasťou bola aj naša škola. Presne v tomto pomere teórie a odborného výcviku vyučujeme terajších tretiakov a budúcich štvrtákov študijného odboru 2495 K  autotronik. V našich podmienkach žiaci končiaci uvedený odbor sa môžu podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti elektrotechnika podľa §  21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z...podľa Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č.8/2014, ktorým sa dopĺňa metodické usmernenie MŠVVaŠ SR.č.9/2010-R. Škola počíta s ďalšími školeniami odborných učiteľov a majstrov vo firme Jablotron s.r.o., Žilina. Okrem toho škola získala len nedávno cestou projektu RSOV aj učebné pomôcky so zameraním na autoelektroniku, elektrotechniku a elektroniku  z nemeckej firmy LUCAS – NÜLLE v sume 181 000 EÚR.

Dielne – na  pracovisku č.3 sú orientované na výučbu žiakov elektrotechnických študijných odborov zameraní na autoopravárenstvo – teda aj  autoelektroniku a tiež na autotroniku. Sú vybavené systémom ochrany automobilov a tiež príslušnými snímačmi – senzormi. Naši majstri už absolvovali školenia vo firme Jablotron s.r.o. Žilina a v týchto školeniach budeme pokračovať.  

Pre odborný výcvik žiakov v druhom ročníku škola zabezpečí aktuálne ústredne, moduly na doplnenie viacdrôtových vstupov, klávesnice, vhodné  detektory /dverové,  vnútorné pohybové, vonkajšie pohybové, rozbitia skla s kamerami, záplavové, požiarne, úniku horľavých plynov, s bezdrôtovým výstupom na sirénu a termostat, prenosu dát na kamery, rôzne snímače, rôzne testery .....komunikátory na ústredňu, telefónne komunikátory,...... /.  Zabezpečíme ďalšie nové  druhy alarmov a autoalarmov aj s príslušenstvom. Bez podpornej techniky informačných technológií nie je možné vyučovať tento praktický odbor. Vo vyšších ročníkoch budú mať žiaci zabezpečený odborný výcvik v profesionálnych firmách, kde im ponúknu aj pracovnú príležitosť. Najlepší žiaci budú mať možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách buď dennou formou  alebo popri zamestnaní.

Požiadavka trhu práce na absolventov žiadaného odboru: Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle súvisiace s elektronickou ochranou rôznych objektov a dopravných prostriedkov a prenos informácií na diaľku, rozvoj kamerovej a poplachovej techniky bude vždy aktuálnou témou a ich systémy budú taktiež v neustálom rozvoji.  Elektrikárskej práce v tejto oblasti bude pribúdať.

V rámci Národnej sústavy kvalifikácií vznikla nová kvalifikácia: Technik zabezpečovacích, poplachových a zabezpečovacích systémov. Doteraz v Košickom kraji sa žiaden odbor tejto kvalifikácií nepribližuje. Na web stránke: www.sustavapovolani.sk/oz_domov  ... je možné nájsť  rôzne povolania a Národnú sústavu povolaní  /NSP/– register povolaní  súvisiaci s odbornosťou  "technik, resp. mechanik zabezpečovacích a poplašných systémov " a ich národný  štandard:  Zaujal nás národný štandard zamestnaní: Technik zabezpečovacích a poplachových systémov; Mechanik zabezpečovacích a poplachových zariadení; Mechanik opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení. Okrem toho v rámci Národnej sústavy kvalifikácií vznikla  nová kvalifikácia: Technik zabezpečovacích, poplachových a zabezpečovacích systémov.

V našich podmienkach školy pracujú, ako učitelia a majstri odborných elektrotechnických predmetov inžinieri so zameraním na slaboprúd a silnoprúd, autoelektroniku, zabezpečovacie systémy. Značnú časť zabezpečovacích systémov a alarmov, snímačov, detektorov  už vyučujeme viac rokov. Školenia s firmou Jablotron Slovakia s.r.o. pretrvávajú.                                                                                                  

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori