Riaditeľ SOŠ automobilovej v Košiciach dôrazne upozorňuje všetkých žiakov našej školy na absolútny zákaz fajčenia v priestoroch školy a dielni, t.j. nielen v budovách,  ale aj na ich pozemkoch - t.j. v našich areáloch.  Areál našich školských dielni na Bielocerkevskej č.29 a Jarmočnej č.6 je ohradený plotom. Areál školy v jeho vstupnej časti nemôže byť ohradený plotom z dôvodov požiarnej bezpečnosti a civilnej ochrany obyvateľstva. Aj napriek tomu je areál školy z bočnej časti  ohradený plotom a z druhej časti zo strany hlavného vchodu ohradený nie je. Na vyznačenej fotografií /viď prílohu č.2 tohto príkazu/ je areál školy vyznačený hrubou červenou čiarou. Znamená to, že je prísny zákaz fajčenia v budove školy, dielni  a všetkých priľahlých pozemkoch, ktoré má naša škola vo svojej správe. Je prísny zákaz fajčenia aj na susednom školskom pozemku, ktorý je areálom susednej školy /tribúna + ihrisko/. Ide o plnenie zákona  č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiaci, ktorí budú tento príkaz riaditeľa porušovať budú disciplinárne riešení podľa školského poriadku a sankčnými postihmi uvedenými na letáku Regionálneho Úradu verejného zdravotníctva, resp. Mestskej polície. Žiaci boli oboznámení zo školským poriadkom, že počas vyučovania neopúšťajú školu smerom cez hlavný vchod a ani ináč /t.j. preskokom cez plot, prestrihnutím – resp. poškodením plotu..../ - ale iba s priepustkou od triedneho učiteľa cez hlavný vchod. Súkromník v bufete školy ponúka žiakom kvalitné a lacné desiaty, rôzne občerstvenia, aby žiaci boli spokojní. Takže neobstojí argument, že si idú dokúpiť desiatu do stánkov za hlavnou cestnou komunikáciou pred školou. Za bezpečnosť žiakov počas vyučovania zodpovedá škola, takže úniky žiakov počas vyučovania budeme riešiť podľa školského poriadku – ako jeho porušovanie.

Prestávky žiaci trávia na chodbách školy, resp. počas nedaždivých dní v záhradnej  časti  areálu školy a nikdy nie na parkovisku pred školou! Tento príkaz riaditeľa platil vždy od účinnosti vyššie uvedeného zákona. K disciplinárnym riešeniam žiakov zo strany vedenia školy a postihom žiakov zo strany nadriadených kontrolných orgánov - dôjde hneď po porušení školského poriadku. Prečítajte si podrobne leták Regionálneho úradu verejného zdravotníctva /RÚVZ/, ktorý je prílohou č.1 tohto príkazu.   

V Košiciach, dňa 12.10.2016 

                                                Ing. Jozef  E p e r j e š i

                                  Riaditeľ SOŠ automobilovej v Košiciach          

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori