Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole.

Keďže v priebehu realizácie 1.kola prijímacieho konania do 1.ročníka v školskom roku 2021/2022 nebol naplnený maximálny možný počet študentov, riaditeľka Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2,  Košice, rozhodla po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 31.5.2022 o vypísaní 2.kola prijímacieho konania na  odbory:

Názov odboru

Kód odboru

Počet žiakov

autoopravár  - mechanik

2487 H 01

3

autoopravár  - karosár

2487 H 03

3

autoopravár  - lakovník

2487 H 04

4

autotronik

2495 K

3

mechanik elektrotechnik / informačné technológie, silnoprúdová technika /

2697 K 

5

bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

2684 K

3

 

Prihlášky, ktoré sú k dispozícii u výchovných poradcov základných škôl, je nutné doručiť na adresu Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice,  do 17. júna 2022.  Pre 2. kolo platia rovnaké kritériá prijatia na štúdium ako pre 1. kolo. Prihlásiť sa môžu všetci žiaci, ktorí po 1. kole nie sú prijatí  na žiadnu strednú školu.

Prijímacie konanie do študijných odborov z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika – sa uskutoční

21.júna 2022 (utorok)  o 8,00

 

 

                                                                       RNDr. Jana Vargová

                                                                        riaditeľka SOŠA

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori