Oznam o nástupe žiakov do školy - 5.9.2022

Dôležité informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov:
1. otvorenie školského roka pre prvákov - 8,00 hod. v kinosále školy
2. otvorenie školského roka pre ostatných žiakov - 10,00 hod. v kinosále školy
3. na základe rozhodnutia ministra z 15.8.2022 je pri nástupe potrebné predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Dá sa predložiť aj cez edupage
4. v prípade, že žiak alebo jeho zákonný zástupca má záujem o individuálnu integráciu, je potrebné, aby prostredníctvom triedneho učiteľa predložil žiadosť na integráciu a doložil originálne aktuálne správy z psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia. Ak takéto platné správy nemá, je potrebné sa na tieto vyšetrenia resp. rediagnostiku objednať - vhodná je konzultácia s výchovnou poradkyňou Mgr. Trnkovou, ktorá túto agendu zastrešuje.


Čo si treba so sebou priniesť?

  1. bez vyplneného a podpísaného tlačiva „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ nemôže žiak vstúpiť do budovy školy,
  2. žiaci prvých ročníkov si musia so sebou priniesť originál rodného listu a originál vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ.


RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori