Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium

pre školský rok 2022/2023 - 2. termín

 

Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, ponúka možnosť rozšíriť si vzdelanie pre uchádzačov, ktorí už získali:

  • stredné odborné vzdelanie,
  • úplné stredné odborné vzdelanie,
  • vysokoškolské bakalárské vzdelanie,
  • vysokoškolské magisterské vzdelanie.

V školskom roku 2022/2023 otvárame:

  • externá skrátená forma štúdia v dvojročnom vzdelávacom programe v odbore

2487 H  autoopravár   všetky zamerania – 01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník.

Termín podania vyplnenej prihlášky na predpísanom tlačive je do 31. júla 2022.

Pre 2. termín platia rovnaké kritériá prijatia na štúdium ako pre 1. termín.

Druhý termín prijímacieho konania  bude 26.8.2022

 

                         RNDr. Jana Vargová

                                                                                                                riaditeľka školy

 

 

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori