Duálne vzdelávanie na SOŠ Automobilovej v Košiciach

Videá boli vytvorené v rámci projektu č. 2019-1-SK01-KA202-060776 s názvom IDES (Erasmus+) spolufinancovaný Európskou úniou. Na tvorbe videí participovala aj SOŠ automobilová v Košiciach.

SDV - skúsenosti rodičov

SDV - skúsenosti školy

SDV - skúsenosti zamestnávateľov

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori