Oznam Rady rodičov pri SOŠA

Oznamujeme rodičom, ktorí ešte doteraz nezaplatili poplatok RZ 20.-€, že tak môžu urobiť poštovou poukážkou typu RI alebo platbou cez Internetbanking.

Údaje:

Adresát:SRRZ – RZ pri SOŠA, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Banka:Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:  SK71 0900 0000 0004 4620 0568

Číslo účtu:0446200568

Kód banky: 0900

Konštantný symbol:  0308

Do správy pre adresáta je potrebné uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

VÝBOR  RADY RODIČOV  (RR)

Rodičovská rada školy /školský výbor rodičovského združenia/ je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa pravidelne raz za dva mesiace, resp. schôdze rodičovského združenia sa uskutočňujú v termínoch dohodnutých predsedom rodičovskej rady. Ich začiatok je stanovený na poobedňajšie hodiny, ktoré vyhovujú zamestnaným rodičom. Na výpomoc vedeniu školy pri spolupráci s Radou rodičov riaditeľ školy určuje z radov pedagógov koordinátora spolupráce s touto radou. V tomto období je touto koordinátorkou Ing. Katarína Szabóová. Program rokovania Rady rodičov navrhuje, rokovania zvoláva a prijaté uznesenia kontroluje predseda Rady rodičov s koordinátorom spolupráce s Radou rodičov.

 

Dôverníci tried v Rade rodičov

 

V ďalších triedach neboli zvolení triedny dôverníci.

Dôležité dokumenty na stiahnutie:

Koordinátorka  RR: Ing. Katarína Szabóová

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori