Sme pokračovateľmi tradícií našich predchodcov, ktorí pred 132 rokmi sa zaslúžili o vznik našej školy – Riadnej a prípravnej a pokračovacej remeselnej školy v slobodnom Kráľovskom meste Košice. Vďaka rozvoju remesiel sa Košice stali jedným  z najbohatších miest Rakúsko Uhorska. Prispela k tomu aj naša škola v spolupráci  s vtedajšími cechmi a za socialistických rokov to bola vzorová spolupráca s podnikmi miestneho priemyslu. Dnes sme tu preto, aby sme pokračovali v tradíciách rozvoja našej školy v rámci Košického samosprávneho kraja v odboroch, ktoré sú nám vlastné. Musíme zvyšovať úroveň vzdelávania podľa požiadaviek terajšej okolitej podnikateľskej komunity  s cieľom vychovávať v spolupráci s nimi zamestnateľných absolventov a rozvíjať ich kľúčové kompetencie, aby k novým požiadavkám doby pristupovali tvorivo. To všetko závisí teraz od nás.

Pri súčasnej modernizácii vychádzame z toho, že najlepší spôsob, ako učiť, je niečo robiť. Škola má za sebou úspešnú 132 ročnú minulosť a veríme, že aj perspektívnu budúcnosť. V poslednom období sa naši žiaci presadzujú nielen v celoslovenských technických súťažiach, ale aj v medzinárodných. Je o tom množstvo informácií v médiách a našej web – stránke. Duálna forma výučby, v ktorej naša škola pokračuje v spolupráci s autoopravárenskými spoločnosťami je jednou s perspektívnych ciest priblíženia sa odbornej praxi a aj vyššej zamestnanosti našich absolventov.        

Naša súčasná škola je zameraná nielen na všestranné autoopravárenstvo, autotroniku a autoelektroniku, dopravu, logistiku, bezpečnostné systémy v doprave a v priemysle na predajnú a servisnú činnosť v zmluvných autoservisoch, ktorých je takmer 80  – ale aj na študijné silnoprúdové odbory orientované na VSD a.s. Košice, DPMK a.s. Košice, RMS a.s. Košice – dcérska spoločnosť U. S. Steel  a.s. Košice zároveň aj na odbory informačných technológií, počítačových sieti.

Poslaním SOŠA v Košiciach nie je len odovzdávať vedomosti, spôsobilosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Naším poslaním je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzdelávania, budú schopní splniť požiadavky doby a budú prispôsobení  trhu práce. Budú ovládať moderné prostriedky IKT, jeden cudzí jazyk,  metódy a prostriedky komunikácie, budú sa vedieť prispôsobiť  zmeneným podmienkam, rozvíjať svoje vedomosti a zorientovať sa v problematike  nových technológií vo svojom odbore a okolitej spoločnosti. Ich národné povedomie čerpá z humánnych zdrojov, pričom sú otvorení a tolerantní voči inakosti a veria v kultúrne hodnoty európskej  civilizácie.

Našou víziou je byť modernou, širokospektrálnou školou, personálne, materiálne a technicky dobre vybavenou, vzdelávajúcou rôzne vekové kategórie uchádzačov  schopných uplatniť sa na spomínanom trhu práce.  Za  širokospektrálnosťou sa skrývajú rôzne formy štúdia, t.j. nielen denné, ale aj nadstavbové denné a diaľkové, externé skupinové s cieľom získania výučného listu v autoopravárenstve, ak už majú iné odborné strojárske alebo elektrotechnické vzdelanie. Pod  flexibilitou školy  rozumieme pružne  reagovať na často a rýchlo sa meniacu situáciu  v legislatíve,  na trhu  práce, v požiadavkách podnikateľských  subjektov.  „Naši pedagógovia  nesmú byť  podobní  smerovým značkám ciest, ktoré len ukazujú kam ísť, ale sami nejdú.“

Hlavným záujmom školy je zaujať miesto lídra v oblasti vzdelávania v automobilovom priemysle a doprave SOŠ Košického samosprávneho kraja, a zároveň vo vybraných oblastiach elektrotechnického a strojárskeho priemyslu, čo zaistí stabilnú konkurencieschopnosť školy v strednodobom až dlhodobom horizonte. Orientovať sa nielen na autoopravárenstvo – ale aj na vedenie motorových vozidiel – vnútroštátnu a medzinárodnú kamiónovú dopravu – po skončení nadstavbového odboru „dopravná prevádzka“. V tomto odbore sa orientovať  aj na prepravu osôb v rámci medzinárodnej autobusovej a kamiónovej dopravy a prepravy. Bola to aj v  minulosti jedna z ciest pre niektorých absolventov.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori